نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج > اخبار آموزشی > کارورزی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (بهمن ماه) اطلاعیه دوم
۱۴۹۷ بازدید

مرحله ۲  (دریافت معرفی نامه و فرم محل کارورزی)

  1. دانشجو می بایستی پس از دریافت معرفی نامه و فرم از دانشگاه نسبت به اخذ تایید از محل کارورزی اقدام نموده و نامه مذکور را به مرکز آموزش تحویل نماید.

                                                          ⇓تاریخ های بسیار مهم⇓

تاریخ دریافت معرفی نامه و فرم محل کارورزی  از دانشگاه  ⇐  روزهای شنبه و یکشنبه  ۲۸ و ۲۹ فروردین ماه

                                                                    ◊

تاریخ تحویل معرفی نامه و فرم محل کارورزی  به دانشگاه  ⇐  روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه

 

دانشجویان با مشخصات جدول ذیل به علت عدم تکمیل فرم محل کارورزی و یا عدم تایید محل کارورزی و ثبت اطلاعات اشتباه می بایست اطلاعات خود را مطابق با مرحله ۱ تکمیل نمایند.

                                                               آخرین فرصت جهت ثبت اطلاعات روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه می باشد

شماره دانشجویی نام_و__نام_خانوادگی_دانشجو نام_و_نام_خانوادگی_مدرس
ملاحظات
۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۲ مریم مرادی سارا دشت گرد محل غیر مرتبط
۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۶۵ مینا مایلی زرین قبائی فرزانه زحلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۶۶ ثریا نصیری قرقشه محمد ربیعی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۳ سارا فرهنگ فلاح حمیده پاک اطلاعات نامشخص
۹۶۲۳۸۰۵۵۱۷۰۱۷۲ ملیکالویمی حسین اسمعیلی رشته و محل غیرمرتبط/بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۷ مرتضی صفاریان مریم ولیان عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۸ مجید محمدی مجید در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۷۷ فائزه جعفری نسیم خزان حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۴ محمدمهدی پورحسین زاده مرضیه ابراهیمی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۴ آذر حیدری دوسر فریا مخابری عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۲ نسرین صفرخانی حسین اسمعیلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۶ پریا طالبی حقه فریا مخابری عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۷ پوریا گلزاده سارا دشت گرد بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است /در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۷۶ پریا مرادی یاد سارا دشت گرد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۶ پریسا ملکشاهی قیطاسی مرضیه ابراهیمی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۲۲ محمد وحیدیان حسین اسمعیلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۳ پریوش جعفری مرضیه ابراهیمی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۶ امیررضا کاظمی فریا مخابری عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۳ رقیه نصیری محمد ربیعی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۴ مهسا حیدری مقدم امیر محمد نیک روی بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۹ نیلوفر دالوند رضا خامسی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۴ عرفان رازقندی المیرا نیکنام عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۱ ایمان رمیزی پور سعید امیری عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۴ آبتین محمدزاده لاتی حمیده پاک عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳ زهرا انگوتی مجید همتی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۴ ماهان پشنگ پور مجید همتی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۵ محمد حسن کاویار مجید حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۱ نیما عزیزی مریم ولیان بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۸ بهاره کاظمی استاد مریم ولیان در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۸ رضا جافری نسیم خزان محل غیر مرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۹ علی جمال زادگان مجید همتی بازه  ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۹۲ محمد جواد رسولی یسرا دراوی در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۵ مریم احمدی صابر نجلا مهدوی اشرف محل غیر متبط/حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۲ مینا اسدزاده آمنه علی بگ زاده عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۶ کیمیا اشرفی مصطفی چوب تراش زاد ساعت کاری نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۶ فاطمه پورحسینی استاد سعادت بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است /در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۹ وحیده جهانفر مصطفی چوب تراش زاده عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۸ سعیده داودپور سارا سعادت فرد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۹ یاسمین راشدی نجلا مهدوی اشرف حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۲ زهرا سعیدعلائی مرضیه ابراهیمی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۱ حسین شانقی حسین اسمعیلی محل غیر مرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۴ شیما علی نژاد نجلا مهدوی اشرف محل غیرمرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۰ عطیه فتحی مرصع مرسده فاطمه یزدان بخش عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۵ نزهت فیروزدهقان استاد چوب تراش رشته غیرمرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۲۴ علیرضا کولیوند شیوا وزیری محل غیر مرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۹ شمیم محسنی سارا دشت گرد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۱ معصومه محلاتی سارا دشت گرد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۸ سحر مذنبی رودپشتی سارا دشت گرد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۵ ناهید نیک رنجبر سارا سعادت فرد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۹۰ ندا هدایتی فرزانه زحلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۱ فاطمه احمدی نجلا مهدوی اشرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۷ سینابختیاری حصاری قاسمعلی پور خبیر محل غیر مرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۱ هانیه عزتی مرسده فاطمه یزدان بخش عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۲ فاطمه عزیزی استاد یزدان بخش بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۷ اعظم فیروزیان فیروزوندی مرسده فاطمه یزدان بخش عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۱ زینب قهرمانی فرزانه زحلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۴ زهرا کرمی مصطفی چوب تراش زاده عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۹ سپهر محمدی حسین اسمعیلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۶۳ رویا معین الرعایائی همت آبادی مرسده یزدانبخش ساعت کاری نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۷ مژگان باقری محمد ربیعی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۱ اسمعیل پیران محمد ربیعی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۰ منا هدایتی استاد مصطفی یوسفی بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۰ منا هدایتی استاد مصطفی یوسفی ساعت کاری نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۱ محمدمهدی اجلالی بیژن نائینی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۴ آیدا احمدزاده سعید امیری محل غیر مرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۴ المیرا پورقنبری ماجلان امیر محمد نیک روی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۰ زهرا تقیلوی کذرجی حسین مرکز مالمیر عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۲ مهرناز جعفرمقدم امیر محمد نیک روی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۳ نرگس حاجی کرمانشاهی استاد محسن قیاسی خلف اطلاعات نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۴ سمانه حسینخانی حمیده میرشفیعی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۶ فاطمه حنطه بیژن نائینی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۷ ملیکا حیدری کاشی محسن قیاسی خلف حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۵ حمیدرضا درویش المیرا نیکنام عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۱ سمیه سالاری برکوئی منیژه ضیا آبادی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۳ مهساسرچمی حمیده میرشفیعی زمینه فعالیت گالری نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۴ اعظم سعادت سعید امیری عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۷ مونا سیدنورانی حسین مرکز مالمیر عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۹ بهاره سادات شاه چراغی حسین مرکز مالمیر محل غیر مرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۳ سمیه شمشادی فرد استاد محمد نیک روی حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۴ یاسر شیرخشت امیر محمد نیک روی حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۰۶ شهلا عبدالخانی منیژه ضیا آبادی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۲ رامین علی محمدی استاد محسن قیاسی خلف اطلاعات نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۶ آزاده غفاری امیر محمد نیک روی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۹ لیلافرح بخش آقای امیرمحمد نیک روی بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۰ محمد فولادوند منصوری آقای محسن قیاسی خلف اطلاعات نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۶ پریسا قنبری حسین داوودی ِزاد در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۸ کیانا کاس نژاد حسین مرکزی مالمیر محل غیر مرتبط
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۷ مریم کیانفر منیژه ضیا آبادی
عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۹ همایون گنجی پور حمیده میر شفیعی حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۱ زهرا لطف زرعی حسین داودی آزاد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۷ سیده انسیه موسوى نیک امیر محمد نیک روى حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۰ سهراب نامداری المیرا نیکنام عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۱ شیوا نجار حمیده میرشفیعی زمینه فعلیت شرکت نامشخص
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۲ سارا نجفی حمیده پاک حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۳ فاطمه نجفی پورهمدانی رضا خامسی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۶ مریم نظامی حسین مرکز مالمیر حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۶ نگار یاوری محسن قیاسی خلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۱ شیوا بهرامپور سعید امیری عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۱۴۰۴۲۱۶۰۰۰۳ ماندانا دولتی مجید همتی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۱۴۲۰۲۰۱۸۰۰۱۶ زهرا حامدی پور محمد ربیعی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۴ علیرضا اسکندری  یسرا دراوی محل غیرمرتبط
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۸ بهاره باب الحوائجی یسرا درآوی بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۱ دانیال بیکدلو یسرا دراوی کافی نت می باشد نه شرکت/حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳ زهرا پهلوان سیداقا یسرا دراوری بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۷ پوریا دانشی یسرا دراوی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۵ حسین ایمانی شامیر قاسمعلی پورخبیر در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۳ مسعود پاشاپور قاسمعلی پور خبیر حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۱ مریم جاهدبخش قادر نوفر حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۳ پژمان چوبانی قاسمعلی پور خبیر حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۶ سهیلا حسنی نجلا مهدوی اشرف حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۵ سجاد زنگنه قاسم علی پور خبیر عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۶ هانیه سالاری سارا سعادت فرد حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۱ فاطمه طهماسبی فرزانه زحلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۷ شهاب الدین عسکری بشکانی نجلا مهدوی اشرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۵ مجیدفیضی قاسمعلی پورخبیر در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۲ مریم کاوه نیا قاسم علی پور خیر حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۰ مهران محبت پور قاسم علی پور خبیر عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۲ محمد محسنی نجلامهدوی اشرف بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۵ سودابه میربلوک نجلامهدوی اشرف حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۵ فرناز نوفر قاسمعلی پور خیبر حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۸ کیمیا ولی زاده قاسم علی پور خبیر عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۰ زهرا یعقوبی مجد فرزانه زحلی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۳ محی الدین یوسفی قاسمعلی پور خبیر در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۳ مرجان اسدی سرکارخانم یگانه مددی محل غیر مرتبط/حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۵ پژمان بارانی یگانه مددی بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۶ پیمان بارانی یگانه مددی بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۸ کوثر پورحسین هادی رسولی حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۷ حسین دژکامه یگانه مددی محل غیر مرتبط
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۸ پویا زرین قلمی یگانه مددی بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۱ سیده نگین قربانی هادی رسولی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۰ زهرا منصوری اوزمچلوئی هادی رسولی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۵ محمدرضا افتخاری حسین داودی آزاد در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۰ نیما امامی حسین داوودی ازاد اطلاعات نامشخص
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۲ نسترن صنوبر برونده المیرا نیک نام محل غیر مرتبط
۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۷ سارا نیک طلب مجره حسین داودی آزاد در صورت تایید مدرس قابل قبول است
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۱ محمد حسن پور سارا دشت گرد عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۷۷ شایان هاشم نژاد قاسم علی پور خبیر عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۷ سمیرا معینی نژاد محمد ربیعی عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی

کارورزی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (بهمن ماه) اطلاعیه اول

برچسب ها:

کارورزی8

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا