نسخه آزمایشی
۳۲۶ بازدید

رویدادهای شناسایی  از یک سو عرصه ای است برای ارائه و عرضه دستاوردهای فکری دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید دانشگاه ها، کارآفرینان و از سوی دیگر بستری است برای تعامل با صنعت، که در نهایت با ایجاد فرصت سرمایه گذاری صنعت در کسب وکارهای ایجاد شده بر بستر رفع نیاز، امکان همکاری موثر و نظام مند دانشگاه و صنعت را فراهم می آورد.

در طی رویدادهای شتاب و برنامه های جانبی آن، شرکت کنندگان در یک محیط رقابتی نسبت به آماده سازی طرح خود جهت ارائه به نهادهای متولی و توانمندساز اقدام می نمایند.

خروجی نهایی رویدادهای شتاب، ایده های برتری است که ضمن برخورداری از خدمات حمایتی نهادهای توانمندساز امکان مشارکت با سرمایه گذاران به منظور تجاری شدن طرح و تولید محصول مربوطه را خواهند داشت.

 از برگزیدگان رویدادهای شتاب با جوایز نقدی، غیرنقدی در قالب تسهیلات توانمندسازی قدردانی و حمایت خواهد شد.

بالا