نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج > اخبار آموزشی > اطلاعیه تکمیل کسری مدارک دانشجویان کاردانی کارشناسی ورودی نیمسال ۲-۹۹
۲۰۴ بازدید

گرافیک کلیه گرایش ها              فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها             نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

دانشجویان گرامی کلیه مدارک  فیزیکی پرونده شما بررسی شده است. لذا در لیست زیر کسری مدارک خود را بررسی نموده و تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم  مدارک خود را  به کارشناس رشته خانم رضائی تحویل دهید.

* بدیهی است ارائه خدمات اداری و آموزشی منوط به عدم وجود نقص پرونده می باشد.

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی رشته کسری مدارک
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۳ زهرا احدی شربیانی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۴ محمد اویسی نیا کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۵ هانیه ایلبگی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۷ مریم باقری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۱ حسین بلندنظر کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۳ پویا بهزادی راد کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم – کپی کارت ملی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۲ فاطمه جباری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۶قطعه عکس
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۳ سعیده خواجوئی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک کپی صفحه شناشنامه -اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم -کپی کارت ملی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۸ شیوا دستان زند کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۸ علی رفیعی سامانی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۷۵ کیمیا زرشکی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل مدرک-کپی کارت ملی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۹ الهام عظیمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -کپی کارت ملی -۶قطعه عکس
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۵ سمیرا قربانی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۸ حدیث کرمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۶قطعه عکس-اصل دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۰ محمدرضا کریمائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۵ کیمیا مرادی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۹ شراره مشک آبادی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک کارت ملی -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۱ مائده مقصودی پاشاکی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -کپی کارت ملی -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۸ فاطمه وارسته متعلق محله کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۲ زهرا اجرلو کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۳ مصطفی احمدی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۶قطعه عکس-تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۵ محترم ترکاشوند کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده اصل دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۶ رضا حسن خانلو کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۷ حمیدرضا حیدرزاده کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم  -۶قطعه عکس
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۸ مهرشاد رحیمی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده اصل دیپلم   -۶قطعه عکس
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۹ شهاب ساعدی پور کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۶قطعه عکس
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۰ نیما صمدآبادی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۱ محمدامین عباس زاده حاجی آبادی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳ معصومه فراش کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۶قطعه عکس-تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۴ محمدحسین قیصری حسن آبادی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده اصل دیپلم -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۹ سید حسین مبینی نژاد کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده کپی کارت ملی -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۰ امیر مظهری کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده کپی کارت ملی -تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۱ علی ملک محمدی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۳ مریم میرزائی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۵ حمید یزدانی وفادار کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۶ یاسمن یوسفی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۵ شقایق کزازلو کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۸ فاطمه گلی یولقون آقاج کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۲ سیده زهرا موسوی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۶قطعه عکس-تاییدیه دیپلم
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۲ وهاب   آرائی کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۰ عاطفه   کردی کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۱ پروانه   آذریون مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۲ زهرا  آقائی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات کپی کارت ملی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۳ سینا بازگیر مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات مدرک کاردانی -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۵ حسن  جعفری مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۷ مهرداد  دژبان مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات مدرک کاردانی -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۹ محمدامین   سامی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۰ فاطمه   ستوده ملشاهی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۲ مهران عبدویس مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۶قطعه عکس -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۳ سجاد غلامی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات مدرک کاردانی -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۴ سبحان فردین فر مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۵ سعید  قنبرخانی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۶ پدرام قنبری راد مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات مدرک کاردانی -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی -کپی صفحه دوم شناسنامه
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۷ زهرا  کریمی صمدی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۸ محمد احمدی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات مدرک کاردانی -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۰ فاطمه محمودی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۶قطعه عکس -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی-مدرک کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۱ احمد مستی مقدم مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات کپی سوم شناسنامه -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۲ سجاد معصومیان مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۶قطعه عکس -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۳ پریسا معظمی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات مدرک کاردانی -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی -کپی تمامی صفحات شناسنامه
۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۴ علی موسی زاد آبکنار مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات مدرک کاردانی -تاییدیه و ریزنمرات کاردانی

برچسب ها:

کسری مدارک2

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا