نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج > اخبار آموزشی > اطلاعیه تکمیل کسری مدارک دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی نیمسال ۱-۹۹
۵۳۷ بازدید

کاردانی حرفه ای طراحی لباس                                                                       کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه

کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی                          کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی                                                   کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات

شماره دانشجویی نام نام‌خانوادگی رشته کسری مدارک
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۹ مینا اسدپوری کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۵ زینب اسکندری سفیداب کاردانی حرفه ای طراحی لباس  ۴قطعه عکس-روند دریافت تایید اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۴ حدیثه جمشیدی افضل کاردانی حرفه ای طراحی لباس کپی کارت ملی ۲ سری
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۷ اعظم زادحیدر کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۲۰ بیتا سعادتی نسب کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۳ هانیه شیریان شلمزاری کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۴ نوشین شیرین کاردانی حرفه ای طراحی لباس روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۱۰ زهرا فتح اله زاده کاردانی حرفه ای طراحی لباس کپی کارت ملی ۲ سری
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۱۱ شقایق فتح علی کاردانی حرفه ای طراحی لباس کپی کارت ملی ۲ سری
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۱۶ مهدیه فرجی کاردانی حرفه ای طراحی لباس کپی کارت ملی ۲ سری-۶قطعه عکس
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۱ شهلا قاضی خانلوی کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۴ پریسا قدسی لله لو کاردانی حرفه ای طراحی لباس کپی کارت ملی ۲ سری
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۶۲ زینب کریمی کاردانی حرفه ای طراحی لباس روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۲ سارا مرادخان نژاد کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۶قطعه عکس -تایید دارای نقص می باشد
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۳۱ زهرا مهرنیا کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک-۲سری کپی کارت ملی
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۳۲ رخساره مهری چمبلی کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۵۸ سیده فاطمه نعمتی کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۶۹ کیانا وثیقی مقدم کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۲سری کپی کارت ملی
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۸۶ مهشید یمینی کاردانی حرفه ای طراحی لباس کپی کارت ملی ۲ سری
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۴۴ مهنوش امامی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۹ یگانه بدری کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۳ الهه رجبی ملاجق کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۲۷ زهرا سلیمانی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی اصل مدرک -تایید تحصیلی
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۷ حمیده شاه پسندی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۷ هدیه صادقی گندم آباد کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۲ خدیجه عبدالعلی زاده سردهائی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۲ آفاق قاضی خانی فرد کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۶۱ افسانه کرمی عباد کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۶۶ مهرآسا کشاورزی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۸ لیلا محمدرضائی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی درحال بررسی می باشد
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۷۱ سیده معصومه بهشتی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۰ عبدالحسین جلالی پندری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۱ سوگند جلیلوند کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۰ ناهید حسن پور کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۶ سمیه خزائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۷ زهرا رضاطارمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۸ علیرضا زمانی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۸ فرشته صادقی جورکاسری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید (دارای نقص می باشد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۶ امیر قناعتی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی کپی کارت ملی ۲ سری
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۸ فاطمه معصومی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی کپی کارت ملی ۲ سری
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۱۹ کیمیا موحدی مهر کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۶ قطعه عکس
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۵۶ غزل سادات نظری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید تحصیلی
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۵۷ سریرا نظری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید تحصیلی
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۶۲ هستی نوائی نژاد کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی روند دریافت تایید تحصیلی اقدام نکرده
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۹ رویا احمدی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه تایید و ریز نمرات (ارشاد)
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۸ زینب پالیزدار کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۶ سیداحمد حسینی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۳ محمد ستوده محمدشاهی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۴ پری یا شایان کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۸ علیرضا عالیوند کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۱۰ لیلا مفاخری اردهه کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه تایید و ریز نمرات (ارشاد)
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۶ سمانه بیات کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک تایید و ریز نمرات (جهاد )
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۵ مبینا ثابت کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۰۲ مهدیه مرزبان کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۰۷ درسا معصومی کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۹ مریم برزگرخلیل سرائی کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات تایید و ریز نمرات
۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۹ ندا رشنوادی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی تایید و ریز نمرات

برچسب ها:

کسری مدارک6

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا